ستفاده ازیک کاغذ کوچک برای فضای بزرگ

اگرصلیقه شما به سمت کاغذ دیواری های گران قیمت متمایل است،می توانید با پیروزی ازاقدامات زیرمقدارزیادی ازتاثیرآن را با کمترین هزینه به دست آورید.

-ازآن فقط درزیرنوارصندلی استفاده کنید.اگریک نوارصندلی ندارید،(درارتفاع پشتی صندلی) با یک گچ بری مناسب یا یک حاشیه ی کاغذی،یک نوارایجاد کنید.

-بسته به اندازه ی اتاق تنها یک یا دو مدل ازآن را خریداری کنید،سپس کاغذ را به شکل قاب هایی ببرید (ابتدا اندازه ی قاب ها را روی نقشه ی کشیده شده ی دیوارها روی کاغذ گراف،ازکاردرآورید.سپس آن ها را روی دیواربکشید).کاغذ را درون قاب های کشیده شده بچسبانید.و آن ها را با تخته هایی ازقاب های چوبی باریک،گچ بری های قاب عکسی یا نوارهایی ازحاشیه ی کاغذی محدود کنید.

-یکی ازرول های کاغذ را مانن یک تصویرخیلی بزرگ بریک دیوارخالی بچسبانید و آن را با گچ بری یا حاشیه ی کاغذی قاب دارکنید.

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

خیابان آیت الله کاشانی ابتدای جنت آباد جنوبی خیابان نیرو کوچه نیروی دوم ساختمان سبز پلاک 1 واحد 1 

تلفن : 44002543

همراه 09122866893